logo

  Floral Service for All Occasions
Flower Bouquet / ช่อดอกไม้
ช่อกุหลาบชมพู
ช่อดอกกุหลาบ ชมพู ยิปโซ
B 01
ราคา 1,200 บาท
ช่อสีขาว
ช่อดอกยิปโซล้วน
B 02
ราคา 1,300 บาท
ช่อลิลลี่ชมพู
ช่อดอกไม้ด้านเดียว สีชมพู ลิลลี่ คาร์เนชั่น ยิปโซ
B 03
ราคา 1,700 บาท
ช่อกุหลาบแดง
ช่อดอกกุหลาบแดง ยิปโซ
B 04
ราคา 1,800 บาท
ช่อถือสวยๆ
ช่อดอกไม้รอบด้าน สีหวาน
กุหลาบ คาร์เนชั่น ยิปโซ
B 05
ราคา 2,000 บาท
ช่อเจ้าสาว
ช่อดอกไม้รอบด้าน ดอกกุหลาบ ไลเซนทัส ยิปซี
B 06
ราคา 2,200 บาท
ช่อกุหลาบขาว
ช่อดอกไม้รอบด้าน
สีขาวล้วน
ลิลลี่ กุหลาบ ยิปโซ
B 07
ราคา 1,500 บาท
ช่อลิลลี่ขาว
ช่อด้านเดียว ลิลลี่ขาว ยิปซี
B 08
ราคา 1,300 บาท
ช่อดอกไม้สีหวาน
ช่อดอกไม้กลม
กุหลาบหลากสี ยิปโซ
B 09
ราคา 3,500 บาท
ช่อดอกไม้ ถูกๆ
ช่อดอกไม้ด้านเดียว
สีขาว ชมพู ฟ้า
ลิลลี่ กุหลาบ ไลเซนทัส ไฮเดนเยีย
B 10
ราคา 2,000 บาท
ช่อแสดงความยินดี
ช่อดอกไม้ รอบด้าน
ขาวล้วน กุหลาบ ไลเซนทัส ยิปโซ
B 11
ราคา 1,600 บาท
ช่อกุหลาบ ลิลลี่
ช่อดอกไม้ ลิลลี่ขาว กุหลาบแดง ยิปโซ
B 12
ราคา 1,800 บาท
Copyright @ 2002 Power by Beauty Gardens
FaceBook